Sådan arbejder vi med ESG

Som virksomhed handler vi ansvarligt og leverer målbare og bæredygtige resultater for kunder og samfund. Få et overblik over vores indsatser inden for miljø, samfund og ledelse.

Hvad er ESG?

Miljø, samfund og virksomhedsledelse (ESG, Environmental, Social and Governance) omfatter handlinger og politikker, der tages i brug til støtte for ansvarlig virksomhedsadfærd. Ved at måle og forbedre vores egne ESG-resultater sikrer vi, at vores forretningspraksis er i overensstemmelse med Rambølls værdier og forpligtelser over for kunder, virksomheder, medarbejdere og samfundet.
God ESG-ledelse er udtryk for modne forretningsgange, som resulterer i bedre risikostyring.

Vores tilgang

Rambøll har global erfaring gennem flere årtier med at hjælpe kunder med at opfylde deres ESG-ambitioner. Vores tilbud omfatter systemer til ESG-strategiudvikling og -ledelse, klimarisiko og modstandsdygtighed, sundhed og sikkerhed, ESG-resultater og rapportering, due diligence samt integration efter virksomhedsopkøb, fast forankret i livscyklusvurderinger (LCA), bæredygtighedsstrategi og -ledelse samt konsekvensanalyser.
Vi anvender den samme viden og indsigt i forhold til vores egne aktiviteter:

EcoVadis: arbejde med leverandøroverholdels

EcoVadis tilbyder uafhængige bæredygtighedsvurderinger af virksomheders globale forsyningskæder. Disse vurderinger viser en virksomheds bæredygtighedsresultater og peger på forbedrende tiltag ved at gennemgå politikker, foranstaltninger og offentliggjort rapportering i forbindelse med miljø, arbejdsmiljø, menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb.
For at sikre, at vores leverandører lever op til høje etiske og miljømæssige standarder, beder vi alle leverandører om at underskrive vores kodeks for forretningsforbindelser, som er centreret omkring internationalt anerkendte standarder som f.eks. FN's Global Compact. Vi arbejder på et system for ansvarlige indkøb, som også omfatter samarbejde med vores leverandører om at acceptere videnskabeligt baserede mål.
Se vores initiativer til bæredygtige indkøb
: EcoVadis sustainability rating_Gold_February 2024
Rambøll Gruppen er tildelt en guldmedalje som anerkendelse af vores EcoVadis ESG-rating fra februar 2024. Rambøll har rapporteret på koncernniveau siden 2020.
FN anerkender, at den private sektor har en afgørende i forbindelse med at fremme den globale udviklingsdagsorden. Rambøll bidrager positivt til verdensmålene gennem vores projekter og egen drift. Vores strategiske fokus på tværs af organisationen er på verdensmål nr. 13 – Partnerskaber for Handling.
Rambøll har udviklet en metode til at afstemme vores portefølje og måle den andel af omsætningen, der bidrager positivt til verdensmålene. Som en del af vores strategi for 2022-2025 vil vi fremover måle vores bæredygtige omsætning i overensstemmelse med EU's taksonomi for at tilpasse os i forhold til de fælles aftalte internationale rammer for, hvordan man klassificerer og måler bæredygtig omsætning. Dette vil træde i stedet for vores tidligere SDG-metode.
: 62%
I 2020 nåede den SDG-relaterede omsætning op på 62 %, hvilket er betydeligt over vores mål på 40 %. Verdensmålene var en effektiv målestok for, hvordan vi kunne identificere, dokumentere og kommunikere vores bæredygtige forretning.

Fra SDG-benchmarking til SBTi: Sådan rapporterer vi om klimafremskridt

Der findes en række frivillige ordninger, som virksomheder kan bruge i forbindelse med klimaindsatsen. En ulempe ved disse ordninger er, at de mangler klart definerede mål og parametre, som er baseret på klimavidenskab. Det øger risikoen for, at tiltagene ikke opfylder 1,5 C-forløbet, som er fastsat i Paris-aftalen.
For at undgå grønvaskning og for at sikre tilstrækkelige ambitioner i kampen mod klimaændringer har SBTi Science Based Targets initiative) vist sig at være den bedste internationalt anerkendte standard for virksomheders klimaindsats.
:
Ramboll har sat sig ambitiøse mål for at reducere vores egne emissioner, og disse er blevet godkendt af SBTi som værende forenelige med 1,5 °C strategien.

Få mere at vide om vores resultater inden for økonomi og bæredygtighed

:
Vi investerer i vores evne til at indsamle nøjagtige emissionsdata. 2021 er det første år, hvor vi måler vores CO2-fodaftryk i henhold til Greenhouse gas Protocol og SBTi. I 2022 vil vi for første gang rapportere vores CO2-emissionsdata via CDP (Climate Disclosure Project).
Vi rapporterer årligt om vores fremskridt og offentliggør dem via vores årsberetning. Rapporten, som også indeholder bæredygtighedsdata, revideres eksternt.
Læs vores årsberetning for 2021 Få mere at vide om vores resultater inden for økonomi og bæredygtighed