Påvirkninger af mennesker og miljø

Vi sætter mennesker og naturforvaltning i centrum for vores strategi og værdier.

Som virksomhed følger Rambøll en høj standard i sine aktiviteter for at beskytte miljøet og bevare naturressourcerne. Vores egne miljøresultater giver os troværdighed, når vi arbejder som partner for bæredygtig forandring og hjælper kunderne med at opfylde deres ambitioner om bæredygtighed.

Indvirkninger på miljøet

Rambøll respekterer og følger internationalt anerkendte miljøprincipper som anført i Rio-erklæringen, herunder anvendelse af en forsigtighedstilgang. Det afspejles i vores politik for miljøledelse.
Vi håndterer miljøpåvirkningen fra både projekter og vores aktiviteter gennem vores certificering i henhold til ISO 14001-standarden for miljøledelse.
Du kan finde flere oplysninger om vores klimamål her:
1,5°C målsætning i overensstemmelse med Science Based Targets
:
Rambøll er ISO 14001-certificeret i de fleste af sine forretningsenheder og har som mål, at de resterende forretningsenheder er ISO 14001-certificerede inden udgangen af 2023.

Indvirkning på vand

:
Vand er en værdifuld og i stigende grad knap ressource. For at beskytte miljøet vil Rambøll reducere vandforbruget med 15 % pr. medarbejder i 2025 (fra en 2016-baseline) og genbruge sekundært vand som f.eks. regnvand, hvor det er muligt.
Rambølls globale vandteam skaber værdi for kunderne og samfundet ved at gøre udfordringer i forhold til vand, klima og bæredygtighed til muligheder. Globalt beskæftiger vi mere end 1.000 vandspecialister. Vi anvender også denne ekspertise på vores egne kontorer, fordi aktiviteterne her uundgåeligt vil føre til en vis mængde affald og spildevand. Dette har Rambøll forpligtet sig til at reducere, for eksempel gennem forbedret affaldshåndtering, genbrug og håndtering af spild og farligt affald.

Indvirkning på menneske

 • :

  FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv

  Rambøll gennemfører ikke projekter, der har et aggressivt, destruktivt eller undertrykkende formål over for naturen eller mennesker. Rambøll har forpligtet sig til at respektere menneskerettigheder i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.
 • :

  Modern Slavery Act

  Vi følger også kravene i Storbritanniens Modern Slavery Act og den indiske Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act.
 • :

  Due diligence

  Som arbejdsgiver kan Rambøll potentielt påvirke menneskerettighederne negativt. Vi foretager due diligence ved at vurdere vores potentielle konsekvenser for medarbejderne, indføre korrigerende foranstaltninger og uddanne medarbejderne i politikker og procedurer i forhold til menneskerettigheder. I 2022 har vi til hensigt at udvikle nye retningslinjer for due diligence for at vurdere negative og positive indvirkninger på menneskerettigheder i vores projektledelse.
 • :

  Konsekvensvurdering

  Rambøll har en stærk ekspertise i at rådgive kunder om, hvordan de udvikler og integrerer deres virksomheds politikker for menneskerettigheder, så de er i overensstemmelse med internationale standarder med brug af due diligence. Dette omfatter gennemførelse af risiko- eller konsekvensanalyser for menneskerettigheder samt skræddersyet uddannelse af ledere og nøglemedarbejdere.

Anti-korruption og anti-bestikkels

Rambøll har nultolerance over for korruption og bestikkelse samt konkurrencebegrænsende, kartelagtig og monopollignende adfærd, herunder gensidige prisaftaler og karteller.
For at reducere risikoen for manglende overholdelse integrerer vi politikker, retningslinjer og processer, der omfatter anti-korruption, internationale sanktioner og databeskyttelse i vores daglige aktiviteter. Sideløbende hermed giver vores Business Integrity-program kollegerne den vejledning, de har brug for til at navigere i stadigt mere komplekse operationelle risici og lovgivningsmæssige miljøer, som er i hastig udvikling.
I 2021 omfattede vores materielle korruptionsrisici aktiviteter i lande med højere risiko for korruption, ofte med deltagelse af lokale leverandører og underleverandører. Dette kræver due diligence, passende forebyggende foranstaltninger og tilsyn.
:

Rambølls whistleblower-system

Rambølls whistleblower-system sikrer yderligere mod uredelig praksis. Det gør det muligt for vores medarbejdere og eksterne interessenter at ytre sig anonymt, hvis de opdager eller oplever uregelmæssigheder i forhold til Rambølls kerneværdier og forpligtelser, en af vores koncernpolitikker eller -procedurer eller juridiske forseelser. I 2021 blev der indsendt 103 compliance- og whistleblower-rapporteringer til vores Global Business Integrity and Compliance-funktion, sammenlignet med 125 rapporteringer i 2020.