Ville Kilponen & Heli Lassila

26. lokakuuta 2023

Vastuullisuus ja PFAS-yhdisteiden hallinta

Yritysten vastuullisuus ja ympäristöasioiden huomioiminen ovat nousseet viime vuosina entistä keskeisemmiksi liiketoiminnan osa-alueiksi. Yritykset ovat aiempaa tietoisempia toimintansa ympäristövaikutuksista, ja etenkin erityistä huolta aiheuttavien aineiden kuten PFAS-yhdisteiden aiheuttamat riskit ovat nousseet keskusteluun. 

RFI brand photoshoot in Espoo, Finland. Two Environmental Specialists standing in a forest, marking their location on a digital map in Nuuksio National Park, Finland.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on valmistellut laajan per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) koskevan rajoitusehdotuksen, jonka kommentointi päättyi 25.9.2023. Rajoitusehdotuksen lisäksi tänä vuonna voimaan on astunut säädöksiä, jotka rajoittavat PFAS-yhdisteiden määrää esimerkiksi talousvedessä ja elintarvikkeissa. Lisääntyvä sääntely tulee heijastumaan yritysten toimintaa sääteleviin lupiin, mutta näiden lisäksi yritysten on hyvä tunnistaa PFAS-yhdisteisiin liittyvät riskit ennakkoon yllättävien velvoitteiden välttämiseksi.

PFAS-yhdisteet ja niiden riskit

Per- ja polyfluorattujen alkyyliaineiden (PFAS) yhdisteet ovat kemiallisesti erittäin kestäviä ja ne ovat levinneet laajasti ympäristöön ja vesistöihin vuosikymmenien aikana. PFAS-yhdisteiden käyttö liittyy moniin teollisiin prosesseihin ja kulutustuotteisiin, kuten tekstiileihin, elektroniikkaan ja elintarvikkeisiin. Vaikka niillä on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten vedenhylkivyys ja lämmönkestävyys, huoli PFAS-yhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista on lisääntynyt.

PFAS-yhdisteiden pitkäaikaiset vaikutukset ihmisten terveyteen voivat tarkoittaa esimerkiksi syöpäriskin kasvua, hormonaalisia häiriöitä, vaikutuksia kasvuun ja lisääntymiseen sekä immunologisia ongelmia. Lisäksi ne voivat pysyä ympäristössä satoja vuosia, mikä vaikeuttaa niiden poistamista luonnosta. Tämän vuoksi PFAS-yhdisteet kuuluvat Euroopan kemikaaliviraston erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle (SVHC-aineet).

Lisääntynyt sääntely ja vastuullisuusvaatimukset

Perfluorattujen yhdisteiden käytön ja markkinoinnin sääntelyä käsitellään REACH Annex XVII-asetuksessa. Merkittävimpiä PFAS-yhdisteiden käyttökohteita ovat olleet sammutusvaahdot, joissa PFOS:n (perfluoro-oktaanisulfonihappo) ja sen johdannaisten käyttö kiellettiin vuonna 2011. PFOS on ubikvitäärinen POP-yhdiste, eli kaikkialla läsnä oleva pysyvä orgaaninen yhdiste. Vaikka sen valmistus ja käyttö on kielletty ja korvattu vähemmän haitallisilla yhdisteillä, pysyvyytensä vuoksi sitä esiintyy ympäristössä vielä pitkään, rikastuen ravintoketjussa. Lisäksi ns. vaarattomammat PFAS-yhdisteet voivat muuntua esimerkiksi jätevedenpuhdistusprosessissa takaisin PFOS:ksi. PFOA (perfluoro-oktaanihappo) on toinen tyypillisesti sammutusvaahdoissa käytetty syöpävaarallinen PFAS-yhdiste. PFOA:a sisältävien sammutusvaahtojen valmistus ja myynti kiellettiin vuonna 2020. Kiellettyjen aineiden lisäksi myös erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalla (SVHC-aineet) on useita PFAS-yhdisteitä.

PFAS-yhdisteet ovat levinneet ympäristössä kaikkialle ja vaikka yritys ei käyttäisi PFAS-yhdisteitä, voivat ympäristöön kulkeutuneet sekä kuluttajatuotteissa olevat yhdisteet silti vaikuttaa yrityksen toimintaan. Esimerkiksi jätteenkäsittelijöitä koskettaa POP-asetuksessa PFAS-yhdisteille määritellyt pitoisuusrajat. Vesilaitosten on huomioitava 2023 voimaan astunut EU:n juomavesidirektiivi (EU 2020/2184), jonka myötä talousveden laatuvaatimuksiin (STM 1352/2015) on lisätty PFAS-yhdisteille raja-arvo. Tämän vuoden alusta lähtien voimaan on myös astunut Euroopan komission asetus (EU) 2022/2388, jossa säädetään pitoisuusrajoista elintarvikkeissa, kuten kananmunassa, kalastustuotteissa ja simpukoissa, naudan, sian, siipikarjan, lampaan ja riistaeläinten lihassa sekä muissa syötävissä osissa.

Yhteistyöllä kohti vastuullisempaa liiketoimintaa

Asiantuntijamme tarjoavat monialaista osaamista, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan PFAS-yhdisteiden riskejä ja täyttämään vastuullisuusvaatimukset. Yhteistyö Rambollin kanssa on askel kohti kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa ympäristön hyvinvointi ja ihmisten terveys huomioiden.

Voimme auttaa esimerkiksi:

 1. Riskien arvioinnissa: Laadimme PFAS-yhdisteiden riskikartoituksen ja auttaa yrityksiä ymmärtämään yhdisteiden vaikutuksia liiketoimintaan ja ympäristöön. Ramboll on kehittänyt esimerkiksi työkalun, jota käyttämällä yritys voi selvittää onko heidän käyttämät kemikaalit ECHA:n esittämän PFAS-rajoituksen piirissä.
 2. Strategioiden kehittämisessä: Autamme yrityksiä kehittämään strategioita PFAS-yhdisteiden käytön ja päästöjen vähentämiseksi sekä vastuullisuustavoitteiden asettamisessa.
 3. Teknologiaratkaisuissa: Tarjoamme ratkaisuja esimerkiksi PFAS-yhdisteillä pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen tai jäteveden käsittelyyn.
 4. EHS-lainsäädännön vaatimuksissa: EHS Compass -palvelu auttaa yrityksiä ottamaan EHS-lainsäädännön vaatimukset helposti haltuun. Palvelulla voi seurata esimerkiksi lakivaatimuksia sekä ISO-standardien vaatimuksia.
 5. Sidosryhmäyhteistyössä: Ramboll auttaa yrityksiä kommunikoimaan avoimesti sidosryhmilleen, kuten sijoittajille, asiakkaille ja viranomaisille vastuullisuustoimista ja PFAS-riskien hallinnasta.

:

Esimerkkejä hankkeistamme

Toteutimme Regenikselle projektin, jossa arvioitiin PFAS-yhdisteillä pilaantuneen pohjaveden kolmea vaihtoehtoista kunnostusmenetelmää. Lue lisää

PFAS-maiden käsittelyn tarve on kasvamassa juomavesidirektiivin ja tiukentuneiden POP-säännösten vuoksi. Savaterra Oy tilasi Rambollilta riskinarvioinnin PFAS-yhdisteillä kontaminoituneen maan termisestä käsittelystä lupamenettelyä varten. Lue lisää

Ota yhteyttä

 • Ville Kilponen

  Project Manager

  +358 40 4860685

 • Heli Lassila

  Environmental Specialist

  +358 40 5757181