Ramboll Finland

15. helmikuuta 2024

Ramboll jatkaa Itäradan suunnittelua

Ramboll on valittu tekemään Itäradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja alustava yleissuunnitelma. Näiden perusteella Itäradan linjaus voidaan tarkentaa yleis- ja maakuntakaavoihin.

Kuva: Henri Luoma
Itärata on koko Suomen kannalta merkittävä infrahanke, joka vaikuttaa huoltovarmuuteen sekä alentaa niin henkilö- kuin tavaraliikenteen hiilijalanjälkeä. Hankkeessa suunnitellaan uusi nopean henkilöjunaliikenteen mahdollistava kaksiraiteinen yhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan rakentamisvalmiuteen saakka. Yhteys mahdollistaa myös nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Eri linjausvaihtoehdot kulkevat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueella. Ratalinjaus löytyy jo Kymenlaakson ja Uudenmaan maakuntakaavoista.
Alustava yleissuunnitelma sisältää ratateknisen suunnittelun ja selvitykset. Ympäristövaikutukset puolestaan selvitetään YVA-menettelyssä esiteltävien linjausvaihtoehtojen osalta. Ratayhteyden rakentaminen uuteen maastokäytävään aiheuttaa aina haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Niiden ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi on tunnistettu jo pääsuuntaselvityksen aikana erilaisia keinoja.
YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2026 alussa. Ramboll vastaa alustavan yleissuunnittelun osalta mm. rata-, tie-, geo- ja tunnelisuunnittelusta.
- On innostavaa jatkaa äskettäin valmistuneessa Itäradan pääsuuntaselvityksessä aloittamaamme työtä. Tässä suunnitteluvaiheessa tutkimme ja tarkennamme ratalinjausvaihtoehtoja ja selvitämme niiden ympäristövaikutuksia. Ratalinjausvaihtoehtoihin vaikuttavat alueen luonto- ja muiden arvojen ohella myös alueen kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien tarpeet ja intressit. Kattavan vuoropuhelun merkitys on avainasemassa, Rambollin projektipäällikkö Markku Salo toteaa.
- Erityisen haastavaa on suunnitella rata alueelle, jossa ei aiemmin ole rautatietä ollut. Teknisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisun ohella haitallisten ympäristövaikutusten minimointi on suunnittelun keskeinen tavoite. Porvoon uuden aseman sijainnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus koko keskustan alueen kehittämisessä, Salo täydentää.
Porvoon Kuninkaanportin alueella sijaitsee maanpäällisen aseman mahdollinen sijainti, jonka lisäksi vaihtoehtoina on kaksi eri sijaintia maanalaisella asemalle keskustan alueella. Porvoon jälkeen reittivaihtoehdot kulkevat Koskenkylään ja sieltä edelleen Elimäelle, jossa eri reittivaihtoehdot yhtyvät ja liittyvät Lahti-Kouvola-rataan Korian kohdalla.
Itäradan YVA:n ja alustavan yleissuunnittelun päätavoitteena on löytää taloudellisesti järkevä ja ympäristövaikutuksiltaan vähimmin haitallinen ratkaisu. Tämä suunnittelutoimeksianto on Itärata Oy:n ensimmäinen EU-kynnysarvon ylittävä erityisalojen palveluhankinta. Rambollin alikonsulttina hankkeessa toimii Sitowise.

Lisätietoja

  • Markku Salo

    Toimialapäällikkö

    +358 40 0711261