Ramboll Finland

14. kesäkuuta 2023

Ohituskaista vihreän siirtymän hankkeille

Tiedätkö, mitä etusijamenettely vihreän siirtymän hankkeelle tarkoittaa? Miten saat kestävää kehitystä edistävän hankkeesi lupakäsittelyn ohituskaistalle?

Middelgrunden offshore windfarm

Etusijamenettelyn voi saada hankkeelle, mikäli se edistää vihreää siirtymää tietyin edellytyksin. Etusija voidaan myöntää hankkeelle, jonka luvantarve perustuu AVI-käsittelylaissa lueteltuun perusteeseen ja jossa huomioidaan ei merkittävää haittaa -periaate. Etusijan tavoittelu on vapaaehtoista ja sitä tulee hakea erikseen. Etusijaa voi hakea uudelleen ja se myönnetään, jos edellytykset täyttyvät. Niin ikään, jos hanke muuttuu eivätkä edellytykset etusijaan enää täyty, voi oikeuden etusijaan menettää lupakäsittelyn aikana.

AVI-käsittelylain 2 a §:ssä on tyhjentävä luettelo hakemustyypeistä, joille etusija voidaan antaa.

Etusijahankkeena voidaan käsitellä:

 1. energiatuotantolaitosta, joka tuottaa energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita.
 2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita.
 3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista.
 4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia.
 5. akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.
 6. toimintojen muodostamaa kokonaisuutta koskeva hakemus, jos luvan tarve olennaisilta osin perustuu 1-5 kohdassa tarkoitettuun toimintoon.

Lisäksi EU:lla on kuusi ympäristötavoitetta, joille hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa. Do no significant harm -selvityksestä (DNSH-selvitys) on käytävä ilmi, miksei toiminnalla ole ennakoitavissa olevia vaikutuksia ympäristötavoitteille tai vaikutus on merkityksetön huomioiden toiminnan luonne ja sen suorat vaikutukset. Selvityksessä voi hyödyntää hakemusvaiheessa syntynyttä materiaalia esimerkiksi haitan minimoimisen kuvauksessa.

Ympäristötavoitteet:

 1. Ilmastonmuutoksen hillintä
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 4. Siirtyminen kiertotalouteen
 5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
 6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Miten etusijamenettelyä haetaan ja miten hakemus käsitellään?

Luvanhakijan tulee pyytää AVIlta etusijakäsittelyä joko ympäristö- tai vesiluvan hakemuksen jättämisen yhteydessä tai lupakäsittelyn aikana. Hakemuksessa tulee esittää hakijan perustiedot sekä riittävä kuvaus luvitettavaksi haettavasta toiminnasta. Hakemuksessa on kerrottava, mikä etusijahanketyyppi on kyseessä ja miten ei merkittävää haittaa -periaate on huomioitu. Samalla tulee esittää vapaamuotoinen, mutta riittävä selvitys siitä, että hanke on oikeutettu etusijaan. Mitä laadukkaampi selvitys on, sitä joutuisammin viranomainen pystyy tekemään ratkaisun etusijasta. Hyvin perusteltu, selkeä ja tiivis hakemus nopeuttaa käsittelyä.

Aluehallintovirasto tutkii hakemuksesta, onko kyseessä sellainen vihreän siirtymän hanke, jossa DNSH-selvitys on riittävä etusijan antamiseksi. Etusijan saamisesta ei tehdä erillistä ratkaisua, eikä siitä siten voi valittaa. Viranomaisen tulisi kertoa hakijalle minkä seikan osalta etusijan saaminen estyi, mutta tarkkoja perusteluita ei tarvitse antaa.

Ohituskaista syntyy viranomaisten resurssilisäyksillä lupakäsittelyyn. Tavoitteeksi on asetettu etusijahankkeiden lupakäsittelyn maksimikeston asettuminen 12 kuukauteen. Ohituskaistalle päässyt hanke saa etusijan kaikissa käsittelyn vaiheissa.

Vihreä ohituskaista perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitteisiin

Hallitusohjelmassa 2019 on asetettu strateginen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Osana keinovalikoimaa on väliaikaisella lakimuutoksella luotu AVIin ja muutoksenhakutuomioistuimiin ohituskaista tiettyjen niin kutsuttujen vihreän siirtymän hankkeiden lupakäsittelyn jouduttamiseksi vuosina 2023-2028. Tavoitteena on tukea fossiilisesta energiasta luopumista vauhdittamalla vihreää siirtymää tukevia investointeja.

Apua käytännön toteutukseen?

Rambollin asiantuntijat auttavat asiakkaita yritystoiminnan ja hankkeiden alkuvaiheeseen liittyvissä lupamenettelyissä ja tukitarpeissa. Asiantuntemuksemme on käytettävissä myös muissa tarpeissa hankkeen eri vaiheissa, aina suunnittelusta toteutukseen ja toiminnan seurannan velvoitteisiin asti.

Tuore esimerkki vihreää siirtymää edistävästä, ympäristölupakäsittelyn etusijamenettelyn saaneesta hankkeesta on akkumateriaalin (pCAM) tuotantohanke Haminassa. Toimimme hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja lupakonsulttina sekä laadimme Haminan kaupungille tehdasalueen asemakaavan (T/kem) ja alueen edellyttämän louhinnan YVA- ja lupamenettelyt. Laadimme myös hakemukset tehtaan ympäristö- ja vesilupia varten. Haminan pCAM-tehdashanketta kehittää CNGR Finland Oy, jonka omistavat Suomen Malmijalostus (40 %) ja CNGR Advanced Material (60 %). Toteutuessaan hanke vahvistaa suomalaista taloutta vihreän siirtymän investoinnilla ja kansallinen akkumateriaalituotanto kasvaa merkittävästi. Lisätietoja hankkeesta: cngr.fi

Tarvitsetko lainsäädännöllistä tukea investointihankkeisiisi tai niiden lupaprosesseihin? Ole yhteydessä, ja keskustellaan tarpeistanne ja miten voisimme auttaa. Kauttani saat tarvittaessa yhteyden myös kollegoihini Suomessa ja globaalisti.

Lisätietoa palveluistamme:

EHS Compass - lakiseurantatyökalu yrityksen vaatimustenmukaisuuden seuraamiseen ja vastuullisemman liiketoiminnan kehittämiseen

Koulutuspalvelut - uudista ja ylläpidä yrityksesi EHSQ-osaamista

Haluatko tietää lisää?

 • Ying Zhu

  Head of Department

  +358 40 5506282