Linda Uusihakala, Saara Vauramo

6. syyskuuta 2023

Luonnonsuojelulain uudistus – mitä uutta laki pitää sisällään?

Luonnonsuojelulain uudistamisen taustalla on muun muassa tarve pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden heikentyminen.

RFI brand photoshoot in Espoo, Finland. Environmental Specialist taking notes while a colleague is standing by the water and looking at birds with binoculars in Nuuksio National Park, Finland.
Suomen luonnonsuojelulain (9/2023) kokonaisuudistus kesäkuussa 2023 vahvisti luontotyyppien suojelua, korosti uutta luontotietoa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi lakiin lisättiin vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio.
Kokosimme lain sisällöstä kuusi uudistusta, jotka teollisuuden yritysten on tärkeää tietää.
1. Luontotyyppien suojelun vahvistaminen
Luontotyyppien suojelua vahvistetaan uudella lailla. Suojeltavien luontotyyppien määrää lisätään ja jatkossa niitä voidaan suojella ELY-keskuksen rajauspäätöksellä. Lisäksi harvinaiset serpentiinikalliot ja avoimet dyynit suojellaan suoraan lain nojalla. Malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja sen edellytyksiä tiukennetaan muilla suojelualueilla.
2. Uhanalaisten eliölajien huomioonottaminen
Laissa on uusi säännös uhanalaisten eliölajien huomioonottamisesta (76 §). Viranomaisten on otettava huomioon uhanalaiset eliölajit lupaharkinnassa tai kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa. Uhanalaisia ovat Suomessa esiintyvät luonnonvaraiset eliölajit, joiden riski hävitä luonnosta on vähintään korkea.
3. Vapaaehtoinen kompensaatio uutena menetelmänä
Ihmisen toiminnasta aiheutuneen haitan hyvittäminen tapahtuu ekologisen kompensaation avulla lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiota voidaan soveltaa esimerkiksi rakentamisessa, käyttäen ennallistavia ja luonnon monimuotoisuutta lisääviä tai suojelevia keinoja. Hyvitystoimenpiteiden tulee olla vähintään täysimääräisiä (99 §) ja toteutetaan samalla alueella, jossa heikennys tapahtuu (101 §).
Ekologisen kompensaation tarkemmista pelisäännöistä säädetään erillisessä kompensaatioasetuksessa, joka astuu voimaan 15.9.2023. Ekologisen kompensaation menetelmiä on kehitetty mm. BOOST for Biodiversity Offsets –projektissa, jossa ovat mukana mm. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen ympäristökeskus, ja Jyväskylän yliopisto. Pelisääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaa viranomainen.
4. Luontotiedon hallinnan selkiyttäminen
Luonnonsuojelulain tietojärjestelmä sisältää luonnon monimuotoisuutta ja siihen vaikuttavia tietoja. Ympäristöministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo toimivat rekisterinpitäjinä ja julkaisevat päätöksensä internetsivuillaan. Järjestelmää käytetään tietojen hallintaan, suunnitteluun, valvontaan, seurantaan, arviointiin ja tutkimukseen. Tietorakenteiden kehittyminen tukee yritysten luontotyötä ja luontovaikutusten arviointia.
5. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukeminen
ELY-keskus voi myöntää avustusta hankkeisiin ja toimenpiteisiin luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman suojelun ja hoidon edistämiseksi, sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön (20 §). Avustusta voi saada luonnolliset henkilöt, yritykset, julkiset yhteisöt ja muut yhteisöt (paitsi valtion kirjanpitoyksiköt). Tukea voi saada myös tavaroina tai palveluina (21 §), mikä mahdollistaa yrityksille osallistumisen luonnon suojeluun ja hoitoon.
6. Luontopaneelin roolin vahvistaminen
Valtioneuvosto asettaa Suomen luontopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan (12 §). Paneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, joka tuottaa tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Paneeli antaa myös lausuntoja suunnitelmista ja asiakirjoista, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen, sekä tuottaa muita selvityksiä ja materiaaleja viestimään tarpeen mukaan yleisölle ja päätöksentekijöille.
Luontopaneelin asiantuntemusta on kannattavaa hyödyntää. Seuraa paneelin kannanottoja ja Suomen kannalta keskeisiä poimintoja mm. hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) julkaisuista. Esimerkkinä voit tutustua 4.9.2023 julkaistuun raporttiin vieraslajeista
Tarvitsetko apua?
Asiantuntijamme ovat tukenasi luontotavoitteisiin ja -velvoitteisiin liittyvissä asioissa. Haluamme auttaa asiakkaitamme kestävän liiketoiminnan edistämisessä.
Lisätietoa palveluistamme:
Käsittelimme uutta luonnonsuojelulakia tietoiskussamme. Tilaisuudessa esitettiin useita lakiin liittyviä kysymyksiä, joihin asiantuntijamme ovat koonneet vastauksia.
Lue kysymykset ja vastaukset niihin tästä

Ota yhteyttä

  • Linda Uusihakala

    Environmental Consultant

    +358 44 4931391

  • Saara Vauramo

    Team Leader

    +358 44 4939976