Saija Vatanen, Inka Koskinen

6. marraskuuta 2023

Elinkaariarviointi tukemaan vihreitä väittämiä

EU valmistelee vihreiden väittämien direktiiviä, jolla pyritään vähentämään viherpesua ja estämään harhaanjohtavien ympäristöväittämien käyttöä markkinoinnissa. Keinoja vastata direktiivin vaatimuksiin ovat muun muassa elinkaariarvioinnin (LCA) tai ympäristötuoteselosteen laatiminen ja hiilijalanjäljen laskeminen. 

Vihreiden väittämien direktiivi lisää toteutuessaan elinkaaripohjaisen arvioinnin tarvetta, sillä ehdotuksen mukaan kaikkien ympäristöväittämien pitäisi perustua koko tuotteen tai palvelun elinkaaren huomioivaan tieteelliseen näyttöön. Vihreät väittämät tulisi myös todentaa ennakkoon kolmannella osapuolella, jotta yritys voi esittää niitä tuotteistaan, palveluistaan tai toiminnastaan.
Elinkaariarviointiin perustuvilla menetelmillä voidaan luotettavasti tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia viherväittämiä. Menetelmillä arvioidaan tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksia eli hiilijalanjälkeä, ja muita ympäristövaikutuksia kuten happamoitumista, rehevöitymistä ja resurssien kulumista.
Elinkaariarviointimenetelmät mahdollistavat ympäristövaikutusten esittämisen ja erilaisten ratkaisujen vertailun tarjoten samalla mahdollisuuden tehdä valintoja ympäristömyötäisyyteen perustuen. Tarkastelussa käytettävä lähestymistapa ja sen laajuus vaihtelevat suuresti sen mukaan mitä arvioidaan ja miksi.
Käytettävä lähestymistapa valitaan perustuen yrityksen tarpeeseen.
Elinkaariarviointi (LCA) ja ympäristötuoteseloste (EPD) tarjoavat kattavan näkemyksen ympäristövaikutuksista
Elinkaariarviointi eli LCA (Life cycle assessment) on laajasti käytetty menetelmä ympäristövaikutusten tarkasteluun. Se tuottaa kokonaisvaltaisen käsityksen keskeisistä ympäristövaikutuksista tuotteen tai palvelun elinkaaren ajalta toimien lähtötilanteena toiminnan tehostamiselle ja luotettavalle viestinnälle.
Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi vähähiilisten tuotteiden kehittämisessä ja kiertotalouden edistämisessä sekä ympäristötuoteselosteissa. Elinkaariarviointi perustuu standardeihin ISO 14040-44.
Ympäristötuoteseloste eli EPD (Environmental product declaration) pohjautuu elinkaariarviointiin ja siinä esitetään tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Ympäristötuoteseloste on kattava ja monipuolinen kuvaus tuotteen tai palvelun keskeisistä ympäristönäkökohdista. Ympäristötuoteselosteet pohjautuvat ISO 14025- ja EN 15804 (rakennustuotteet) -standardeihin, ja ne verifioidaan eli todennetaan kolmannen osapuolen toimesta.
Hiilijalanjälki ja ympäristöjalanjälki - luotettavaa tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi
Hiilijalanjäljellä (Carbon footprint) tarkoitetaan tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen selvittäminen tuottaa yritykselle tietoa tutkittavan kohteen ilmastovaikutuksista, auttaa tunnistamaan päästöjen vähennysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa luotettavan viestimisen tuotteen ilmastovaikutuksista. Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta perustuu ISO 14067 -standardiin.
Kolmannen osapuolen toteuttama elinkaariarviointien ja hiilijalanjälkilaskelmien kriittinen arviointi (critical review) auttaa varmistamaan selvityksen johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden, toteutuksen standardien mukaisesti sekä varmistamaan, että käytetyt menetelmät sekä tehdyt valinnat ovat perusteltuja.
Ympäristöjalanjälki eli PEF (Product environmental footprint) antaa monipuolisen kuvan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa luotettavan vertailun vastaaviin tuotteisiin. Tuotteiden ympäristöjalanjälkilaskennan taustalla on yksityiskohtaisempi LCA-ohjeistus ja tuoteryhmäkohtaiset ohjeet (product category rules, PCR).
Hiilikädenjälki ja muut ympäristökädenjäljet
Hiilikädenjälki (Carbon handprint) kuvaa organisaation aikaansaamia ympäristöhyötyjä, joita saavutetaan tarjoamalla tuote tai palvelu, joka pienentää muiden toimijoiden jalanjälkeä. Tyypillisesti negatiivisia ympäristövaikutuksia arvioidaan erilaisilla jalanjälkilaskelmilla. Samalla monet yritykset kuitenkin kehittävät tuotteita tai prosesseja, jotka tähtäävät asiakkaan tai asiakkaan tuotteen jalanjäljen pienentämiseen eli aikaansaavat positiivisen ympäristövaikutuksen, kädenjäljen, asiakkaalla. Kädenjälkilaskenta pohjautuu elinkaariarvioinnin standardeihin.
Luotettavaa tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista
Vihreiden väittämien direktiiviehdotuksen mukaan yritysten tulee perustaa ympäristöväitteensä tieteelliseen näyttöön. Autamme parhaiten soveltuvan lähestymistavan tunnistamisessa sekä ympäristövaikutusten arvioinnin laadukkaassa toteuttamisessa tuottamaan kuluttajille ja muille toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista.

Ota yhteyttä

 • Saija Vatanen

  Leading Specialist

  +358 40 5408601

  only for website
 • Inka Koskinen

  Team Leader

  +358 44 0432357

  only for website