Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 varsles det herved at GLØD Explorer AS har igangsatt følgende planarbeid:
Detaljregulering for GLØD, Jordfallet
Henning Larsen Architects AS (datterselskap i Rambøll) er engasjert som planfaglig konsulent.
Planens formål Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eksisterende reiselivsanlegg og vurdere hensiktsmessige justeringer av tomtegrenser og tilleggsarealer. Det planlegges også etablering av støyvoll mot Fylkesvei 7990. I gjeldende plan, kommuneplanens arealdel (KPA2021), er det aktuelle arealet avsatt til enten ordinært LNFR-formål eller LNFR hvor det er åpent for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, samt til vegformål. Reguleringsplanen vil ikke avvike vesentlig fra det som er forutsetningene i gjeldende plan, kun bidra til å konkretisere rammene og øke detaljeringsgraden.
Planområdet ligger ved Jordfallet, 6 km fra Alta sentrum og 300 meter fra Altaelva. Planavgrensningen inkluderer selskapets egne eiendommer, samt ubebygd areal tilhørende FeFo (34/28) og tilgrensende boligtomt (34/362). For å sikre avkjørsel til veien Jordfallet, er også deler av 34/388 (Alta kommune) med i planområdet.
Se nærmere redegjørelse vedrørende planstatus, bruk av området, eiendomsforhold og planlagte tiltak i vedlagt planinitiativ, samt referat fra planoppstartsmøte med Alta kommune.
Konsekvensutredning Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Forslagsstiller og planadministrasjonen i kommunen vurderer at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6 og § 8. Se nærmere redegjørelse i vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.
Konsultasjon Iht. sameloven § 4-4 har kommunene plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Med «representanter for samiske interesser» menes det representanter for bygdelag, reinbeitedistrikter, lokale organisasjoner, samisk foreldrenettverk, samiske språksentre, sameforeninger e.l., forutsatt at de er «berørt» av tiltaket. Ønske om konsultasjoner iht. sameloven bes meldt inn så snart som mulig.
Framdrift og milepæler Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslaget. Iht. foreløpig framdriftsplan skal dette skje i løpet av høst 2024, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter/vår 2025. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene.
Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.
Frist for innspill og personvern De som har innspill til varsel om oppstart av planarbeidet bes sende disse til Henning Larsen Architects AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no innen 01.07.2024.
Eventuelle spørsmål i saken rettes til undertegnede, enten på e-post: tiril.birkedal@henninglarsen.com eller telefon 947 82 450.
Ifm. reguleringsplanprosessen vil enkelte personopplysninger bli samlet inn og behandlet, herunder blant annet navn, gateadresse og postadresse til naboer. Personopplysninger ifm. innsendte innspill til varsel om oppstart vil også bli behandlet. For mer informasjon, se vedlagt personvernerklæring.
Med vennlig hilsen Tiril Birkedal Arealplanlegger Henning Larsen M +47 947 82 450 tiril.birkedal@henninglarsen.com
Vedlegg
  1. Varslingsbrev
  2. Planinitiativ
  3. Referat fra oppstartsmøte med Alta kommune
  4. Personvernerklæring