Bakgrunn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 varsles det herved at
Flatmoen Natur AS har igangsatt følgende planarbeid:
Detaljregulering for Flatmoen Gård
Henning Larsen Architects AS (datterselskap i Rambøll) er engasjert som planfaglig konsulent.
Planens formål
I 2021 fikk Flatmoen Gård innvilget midlertidig dispensasjon for fem år for oppføring av to turisthytter for overnatting. I 2023 fikk de innvilget dispensasjon for utvidelse av tiltaket med to nye hytter samt forlengelse av dispensasjonen for ytterligere fem år. Tiltaket (kombinasjonsformål LNFR/næring) er delvis i strid med gjeldende planstatus (LNFR, kjerneområde landbruk). Arealer som ikke skal brukes til gårdsturisme tenkes regulert til LNFR med en videreføring av hensynssonen for kjerneområde landbruk.
Formålet med detaljregulering er å innarbeide tiltakene i en reguleringsplan, tilrettelegge for videreutvikling av gårdsturisme og endre planstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres. Planområdet omfatter både privat og FeFo grunn. I tillegg omfatter planområdet deler av Kiliveien, som har uavklart eierform i matrikkelen. Veien driftes av Alta kommune, og Alta kommune vil stille krav til hjemmelsforhold hos kartverket. Se nærmere redegjørelse vedrørende planstatus, bruk av området, eiendomsforhold og planlagte tiltak i vedlagt planinitiativ, samt referat fra planoppstartsmøte med Alta kommune.
Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Forslagsstiller og planadministrasjonen i kommunen vurderer at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6 og § 8. Se nærmere redegjørelse i vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.
Konsultasjon
Iht. sameloven § 4-4 har kommunene plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Med «representanter for samiske interesser» menes det representanter for bygdelag, reinbeitedistrikter, lokale organisasjoner, samisk foreldrenettverk, samiske språksentre, sameforeninger e.l., forutsatt at de er «berørt» av tiltaket.
Framdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredninger. Iht. foreløpig framdriftsplan skal dette skje i løpet av vinter/vår 2024, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2024. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene.
Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.
Frist for innspill og personvern
De som har innspill til varsel om oppstart av planarbeid flatmoen Gård, ses sende disse til Henning Larsen Architects AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no innen 12.01.2024.
Eventuelle spørsmål i saken rettes til undertegnede, enten på e-post: marie.mcdougall@henninglarsen.com eller telefon 975 87 006.
Ifm. reguleringsplanprosessen vil enkelte personopplysninger bli samlet inn og behandlet, herunder blant annet navn, gateadresse og postadresse til naboer. Personopplysninger ifm. innsendte innspill til varsel om oppstart vil også bli behandlet. For mer informasjon, se vedlagt personvernerklæring.
Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Rambølls hjemmeside: https://no.ramboll.com/no-no/nyheter
Med vennlig hilsen
Marie Dølør McDougall Areal- og samfunnsplanlegger Henning Larsen, avd. Alta M +47 975 87 006 marie.mcdougall@henninglarsen.com
Vedlegg: