Varsel om oppstart av reguleringsarbeid "Detaljregulering for kvartal B2 i Alta sentrum"

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Byporten Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid "Detaljregulering for kvartal B2 i Alta sentrum". Henning Larsen Architects, datterselskap av Rambøll, er engasjert som plan- og arkitekturfaglig konsulent på planarbeidet.
Planens formål
Formålet med reguleringstiltaket er, som nevnt over, å legge grunnlaget for en samordnet og framtidsrettet arealutvikling for kvartal B2. Arealformål det tenkes tilrettelagt for, spenner fra kontorer, forretninger, hotell og tjenesteyting. Konkrete næringskategorier vil spesifiseres i løpet av prosessen, men vurderes å falle inn under det man regner som typiske sentrumsformål, og som det er åpnet for i gjeldende områderegulering for Alta sentrum. Kvartalet ligger ved innfallsporten til Alta sentrum, og skal på den ene siden forholde seg til overordnet vegsystem i nord, med de utfordringer som følger med dette. Samtidig skal det knytte kontakt til sentrumskjernen gjennom utforming og funksjoner som retter seg mot sør.
Forslagstiller ønsker gjennom den kommende prosess å skape en helhetlig strategi for området som avspeiler den sentrale plassering kvartalet har ved adkomsten til Alta sentrum. Gjennom felles planlegging av flere separate eiendommer, oppnås en helhetlig utviklingsstrategi for området - på tvers av tomtegrenser.
Planforslaget vil gi rammer for mer enn det enkelte bygg. Det vil også sette fokus på byrommene som skapes mellom dem. Formgivningskrav vil sikre at de ulike prosjektene både har et individuelt uttrykk, men også er avstemt mot hverandre, og derved inngår i en felles kontekst. Dette gjelder både volumoppbygging, utforming, materialkvaliteter og utearealer.
Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten vurderer det til at tiltaket ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 8 og 19 og referat fra oppstartmøte.
Fremdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslaget. Iht. framdriftsplanen skal dette skje i løpet av sommeren/høsten 2023, og forslag til detaljreguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten/vinteren 2023. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.
Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt detaljreguleringsplan vil bli kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Brevet vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.
Frist for innspill
De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse til Henning Larsen, postboks 1077, 9503 Alta, eventuelt på epost til synove.jahr@henninglarsen.com, innen 22.05.2023. Eventuelle spørsmål i saken rettes til samme e-postadresse eller til Henning Larsen Architects og Rambølls sentralbord i Alta: 928 71 008.
Vedlegg