Varsel om oppstart av planarbeid Plan-ID 71290000 Ytre Morvik Boliganlegg Åsane, Gnr. 182, Bnr. 16, mfl., Ytre Morvik

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 182, bnr. 16 m. fl., på Ytre Morvik i Åsane bydel. Forslagsstiller er Bergen kommune v/Etat for utbygging. Henning Larsen Arkitekter er plankonsulent.
Planområdet ligger ved Sunnfjordheimen, vest for Saudalen. Planavgrensningen inkluderer den ubebygde kommunale tomten på bnr. 16 med tilhørende vegforbindelse fra Ytre Morvik, jf. kartutsnitt under. Det gjøres oppmerksom på at plangrensen kan snevres inn i løpet av planprosessen.
Hovedformålet med planarbeidet er å regulere deler av gnr/bnr. 182/16 til offentlig tjenesteyting, slik at det kan etableres 6 utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Det aktuelle byggeområdet er avsatt til Øvrig byggesone i kommuneplanens arealdel (KPA2018), og planlagt arealformål vil være i tråd med kommuneplanen. Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.
I forbindelse med planoppstart er det utarbeidet planinitiativ og det er gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Saksnummeret er PLAN-2023/10597. Det er i forkant av dette varselet gjennomført et informasjonsmøte for nærmiljøet.
Det vises til vedlagte varslingsdokumenter for mer informasjon.
Innspill til planarbeidet kan sendes til: norway@henninglarsen.com, att. Tiril Birkedal.
Eller til: Henning Larsen v/TRBK Nygårdsgaten 95 5008 Bergen
Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 11.06.2023.
Merknadene blir samlet og kommentert av Henning Larsen. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt til Bergen kommune.
Videre arbeid Etter at merknadsfristen er ute, vil det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Planforslaget vil så bli, kunngjort og lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Høringsinstanser og naboer kan da uttale seg til et konkret planforslag. Etter at merknadene fra høringsperioden er gjennomgått, vil en vurdere om det er behov for å gjøre endringer i planforslaget. Når ev. endringer er innarbeidet vil reguleringsplanen sendes til politisk behandling for vedtak av plan/oppheving av eldre plan. Naboer vil varsles om vedtatt plan og vil ha mulighet til å klage på det politiske vedtaket.
Det gjøres oppmerksom på at endelig vedtatt reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridiske dokumenter som setter ramme for byggesøknad.
Nærmere informasjon om og spørsmål til planarbeidet kan rettes per e-post til Henning Larsen v/plankonsulent Tiril Birkedal tiril.birkeland@henninglarsen.com
Vedlegg: