VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE – KVARTAL C3, ALTA SENTRUM

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE – KVARTAL C3, ALTA SENTRUM
Bakgrunn
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved på vegne av Markveien 55 Eiendom AS, utvidet planområde for pågående detaljregulering av kvartal C3, Alta sentrum. Henning Larsen ved Alta-kontoret, som er datterselskap av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig rådgiver.
Planarbeidet ble varslet oppstartet i desember 2022. For en bedre utnyttelse av området, ser man behov for utvidelse av planområdet. Det vurderes ikke at utvidelsen medfører endringer i vurdering av konsekvensutredningsplikten, som ble gjort under ordinært varsel om oppstart.
Utvidelsens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av to nye bygg på inntil 6 etasjer med kombinasjon av bolig- og næringsformål. Utvidelsen av planområdet som følger av dette varselet, er for blant annet etablere gode uteoppholdsarealer og fordrøyningsanlegg.
Planområdet og utvidelse
Området som nå ønskes innlemmet i planområdet er regulert til boligformål og lekeplass i områdereguleringen for Alta sentrum, og diverse samferdselsanlegg i detaljregulering for Markveien 57-59 Ettersom byggene i C3 skal føres opp i to byggetrinn, er det behov for gode uteoppholdsarealer for byggetrinn 1. Det er dette som er tenkt etablert i utvidelsen. I tillegg innlemmes fortau og sideareal, samt krysset, fra detaljregulering for Markveien 57-59 da det er behov for å legge til noen bestemmelser til disse arealene.
For ytterligere beskrivelse av tiltak i planområdet, vises det til tidligere utsendt varslingsbrev.
Eiendomsforhold
Følgende eiendommer vurderes, i samråd med kommunen, å bli berørt av utvidet planområde:
Innenfor planområdet: Gnr./bnr. 28/75, 28/100, 28/144, 28/188, 28/200.
Berørte naboer: Gnr./bnr. 28/170 henninglarsen.com
3/3 Henning Larsen NO 998 701 961 MVA Løkkeveien 115 Postboks 1077 9503 Alta T: +47 78 44 92 22
Frist for innspill
De som har innspill til varsel om utvidelse av planområdet, bes sende disse til Henning Larsen, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 16.06.2023. Eventuelle spørsmål i saken rettes til marie.mcdougall@henninglarsen.com eller 975 87 006.
Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Rambølls hjemmeside;
https://no.ramboll.com/no-no/nyheter
Med vennlig hilsen
Marie Dølør McDougall Areal- og samfunnsplanlegger