Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsler vi at forslagsstiller Statsbygg har satt i gang følgende planarbeid:
Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok
Henning Larsen Architects AS, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig rådgiver. Den foreløpige planavgrensningen kan du se i vedlegget "Varslingsbrev" lengre nede på siden. Plangrensen kan bli trukket inn i løpet av planprosessen, etter hvert som arealbehovet blir nærmere avklart. Se også vedlagt kart nederst på siden i lettere lesbar målestokk.
Formål med planarbeidet Detaljreguleringen skal tilrettelegge for riving av eksisterende museumsbygg i Mari Boine geaidnu, og å reise et nytt bygg for samlokalisering av De Samiske Samlinger og Samisk kunstmuseum. Reguleringsplanen skal også åpne for etablering av tilhørende anlegg, videreutvikling av friluftsutstillingen, oppgradering av Mari Boine geaidnu og en snarvei til sentrum. Nærmere redegjørelser for planlagte arealformål, byggehøyder, utnyttelsesgrad m.m. finner du i vedlagt planinitiativ.
Gjeldende planstatus I Kommuneplanens arealdel 2002–2015 for Karasjok, er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet er videre regulert gjennom flere reguleringsplaner. I all hovedsak er området regulert til offentlig bebyggelse. For mer informasjon om planstatus, se kapittel 7 i planinitiativet.
Konsekvensutredningsplikt Karasjok kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning for temaet kulturmiljø. Se kommunens begrunnelse i referat fra oppstartsmøtet og kapittel 12 i planinitiativet.
Konsultasjon iht. sameloven Vi ber representanter for direkte berørte samiske interesser om å melde inn behov for konsultasjon iht. sameloven kapittel 4 så snart som mulig, gjerne i forbindelse med dette varselet om planoppstart.
Nærmere redegjørelser og underlagsdokumenter Varslingsdokumentene, herunder planinitiativ med vedlegg, referat fra oppstartsmøte med Karasjok kommune, kommunens anbefaling om å starte opp planarbeid m.m. finner du lenker til nederst på denne siden. Dersom du ikke har internett, vil du kunne se, og få, dokumentene i papir i RiddoDuottarMuseat sine lokaler i Mari Boine geaidnu 17 i Karasjok. Museets vanlige åpningstider er tirsdag–torsdag kl. 09.00–15.00. 9. mai er museet åpent kl. 12.00–16.00. Andre helligdager i mai holder museet stengt.
Informasjonsmøte I sakens anledning inviterer Statsbygg til åpent informasjonsmøte om planarbeidet og planprosessen onsdag 15. mai 2024 kl. 18.00–20.00 i RiddoDuottarMuseat sine lokaler i Mari Boine geaidnu 17, Karasjok. Her vil vi orientere om prosjektet og planprosessen, og det vil åpnes for spørsmål og kommentarer. Det blir enkel servering. Program for møtet finnes i vedlegg.
Frist for innspill Send dine innspill eller spørsmål til planarbeidet til planfaglig rådgiver Henning Larsen Architects AS, postboks 1077, 9503 Alta, eller på epost til alta@ramboll.no. Merknadsfrist er 26. juni 2024. Du kan også gi innspill direkte i vår kartløsning som du finner her, og nederst på denne siden.
Videre planprosess Etter merknadsfristen, vil vi vurdere alle innkomne innspill og utarbeide vårt planforslag med tilhørende utredninger. Vi planlegger å oversende planforslaget til 1. gangs behandling i Karasjok kommune høsten 2024. Alle merknader til planoppstart vil følge med.
Karasjok kommune vil avgjøre om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen vil da informere om hvordan du kan gi innspill til planforslaget. Høringsperioden vil være på minst 6 uker.
Etter høring og offentlig ettersyn vil kommunen vurdere hvorvidt planforslaget skal endres før det fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Planvedtak forventes i første halvår av 2025.
Kommunen vil kunngjøre planvedtaket i lokalpressen og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet samt direkte berørte naboer til dette, vil bli informert særskilt ved brev. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.
Med vennlig hilsen Ulla Sennesvik Seksjonsleder Plan og urbanisme mobil: +47 482 20 730 e-post: ulla.sennesvik@henninglarsen.com
Vedlegg