Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Altaveien 314

Bakgrunn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Franzbakken AS har igangsatt følgende planarbeid:
«DETALJREGULERING FOR ALTAVEIEN 314»
Henning Larsen Architects (datterselskap av Rambøll) er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.
Planens formål
Franzbakken AS har planlagt å bygge to leilighetsbygg med tilhørende anlegg på eiendom gnr./bnr. 31/484, 31/504 og 31/6. Intensjonen er å oppføre to leilighetsbygg med parkeringskjeller som totalt vil gi 12 – 16 boenheter. Forslagsstiller ser for seg leiligheter som fordeler seg på 2-, 3-, og 4-romsløsninger. Leilighetene vil være tiltenkt utleiemarkedet, med mulighet for kommunal tilvisningsavtale.
Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten vurderer det til at tiltaket ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 8, 10 og referat fra oppstartsmøte.
Framdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslaget. Iht. framdriftsplanen, skal dette skje i løpet av sommer/høst 2023, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter 2023/2024. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene.
Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt detaljreguleringsplan vil bli kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.
Frist for innspill
De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse til Henning Larsen, Postboks 1077, 9503 Alta, eventuelt på e-post til kirsten.svineng@henninglarsen.com, innen 23.06.2023. Eventuelle spørsmål i saken rettes til samme e-postadresse eller til Henning Larsen og Rambølls sentralbord i Alta: 928 71 008.
Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Rambølls hjemmeside: https://www.ramboll.com/no-no/nyheter
M (+47) 974 27 395
__________________________ Henning Larsen Løkkeveien 115 Postboks 1077
Vedlegg (Finnes på Rambølls hjemmeside, jf. adresse som gitt ovenfor)