Kunngjøring: Varsel om oppstart av detaljregulering for Urnesbukta marina og fiskerihavn

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8, varsles det at Alta Havn KF har igangsatt planarbeid for Urnesbukta marina og fiskerihavn på Amtmannsnes i Alta kommune. Planarbeidet har til formål å legge til rette for videreutvikling av dagens småbåt- og fiskerihavn slik at en på sikt oppnår ca. 220 liggeplasser for fritidsbåter og fiskefartøy. I tillegg har planen til hensikt å rydde i gammelt steinbrudd på Innerberget slik at et lagerseksjonsbygg for inntil 15 enheter til sjørettet næring kan etableres. Det vises til vedlagte planinitiativ for nærmere beskrivelse av planarbeidet mv. (vedlegg 1).
Planen er vurdert etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger i planinitiativet. Forslagsstiller konkluderer med at planen ikke får vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og dermed ikke skal konsekvensutredes etter forskriften. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen.
Planområdet som varsles er på ca. 120 daa og omfatter dagens areal til Urnesbukta marina og fiskerihavn samt kommunal vei Fiskerihavna. Direkte berørte eiendommer er gnr. 30 bnr. 77 samt fnr. 1, bnr. 160 og bnr. 117.
Gjeldende planstatus utgjøres i hovedsak av kommuneplanens arealdel der planområdet er avsatt til småbåthavn, havneområde og ferdsel i sjø samt havn på land ved Innerberget. Planområdet omfattes i tillegg av bestemmelsesområde #4 om nasjonal laksefjord og gul flystøysone. Varslet planavgrensning overlapper dessuten med to reguleringsplaner for areal til veiformål og grønnstruktur i strandsonen. Det vises til planinitiativet for nærmere redegjørelse av forholdet til gjeldende planer og føringer samt vesentlige interesser som berøres.
Uttalelser og innspill må sendes Henning Larsen Architects Alta, pb. 1077, 9503 Alta eller på e-post til andreas.westgaard@henninglarsen.com innen 30. september 2023.
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med Alta kommune er publisert på følgende nettside: https://www.ramboll.com/no-no/kunngjoringer-article
Etter varslingsperiodens utløp utarbeides det forslag til reguleringsplan. Ferdig planforslag sendes inn til kommunen for behandling og utlegging til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er minimum seks uker. Berørte parter blir underrettet ved eget brev. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.
Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen mottatte merknader til planforslaget. Er det ikke større endringer som må gjøres, fremmes planen for politisk behandling og vedtak. Vedtatt plan blir kunngjort i lokalpressen, på kommunens nettside og ved brev til berørte parter. Planvedtaket kan påklages.
Innspill til planarbeidet kan sendes til: Andreas Foss Westgaard, areal- og samfunnsplanlegger andreas.westgaard@henninglarsen.com
Vedlegg: