Kunngjøring: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Områderegulering for utvidelse av Laksefjorden vindkraftverk, Lebesby kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Fred. Olsen Renewables og Finnmark Kraft igangsetter områderegulering for utvidelse av Laksefjorden vindkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl. § 12-9. Se vedlagt dokument.
Lebesby kommune har ved beslutning i kommunestyret den 12.12.23 godkjent at områdereguleringen utarbeides i privat regi av forslagsstiller. Planinitiativ og vedtak i saken er vedlagt sammen med referat fra oppstartsmøte. Planen utarbeides av Henning Larsen Alta med bistand fra Rambøll.
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av det regulerte (vedtatt 2005) Laksefjorden vindkraftverk mot øst, slik at samlet installert effekt i vindkraftverket kan bli 450 MW fordelt på 60-65 turbiner og anslagsvis ca. 1600 GWh i årsproduksjon. Planen skal konsekvensutredes samordnet med konsesjonssøknaden for vindkraftverket.
Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet må sendes innen 21. april 2024 til Henning Larsen Alta, pb. 1077, 9503 Alta eller e-postadr. andreas.westgaard@henninglarsen.com
Varsel om konsultasjonsrett
Det vises til sameloven § 4-4 om kommunens plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Det legges til grunn at reinbeitedistrikt 9 og 13 representerer berørte samiske interesser i denne plansaken. Ønske om konsultasjoner må meddeles Lebesby kommune innen rimelig tid.
Vedlegg:
  1. Forslag til planprogram
  2. Varslingskart planområde
  3. Saksfremlegg og vedtak
  4. Referat fra oppstartsmøte
  5. Planinitiativ