Bygge en kultur for mangfold 

Våre ansatte er vår hovedstyrke. De kommer fra ulike bakgrunner, og det styrker vår evne til å innovere og forbedre engasjement og prestasjon.

Menneskene er vår viktigste ressurs

Rambøll respekterer, verner om og inviterer til mangfold i alle dets former. Vi skal skape en inkluderende kultur der alle kan trives. Dette er i tråd med hvordan våre grunnleggere tenkte, forankret i en klar visjon om hvordan et ansvarlig selskap skal handle og opptre.

Vi tror at det å bidra til å skape bærekraftige samfunn der mennesker og natur blomstrer bare kan oppnås hvis vi lykkes med å speile mangfoldet i våre samfunn, og forankre inkluderende atferd og etterstrebe likhet for alle.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De har ulik bakgrunn, noe som forbedrer vår evne til innovasjon og til å styrke ansattes engasjement og ytelse. Som et formålsdrevet selskap tror vi på å leve etter høye etiske standarder og opptre ansvarlig overfor hverandre, våre aksjonærer, kunder, samarbeidspartnere og for samfunnet ellers.

:

Øk mangfoldet, skap muligheter

Ved å utnytte vår styrke og posisjon vil vi øke mangfoldet blant våre ansatte og skape positive muligheter for underrepresenterte grupper i vår bransje. For å levere på denne ambisjonen forplikter vi oss til den nødvendige vedvarende innsatsen og oppmerksomhet rundt dette over tid.

Forbedre likhet, mangfold og inkludering

For å bygge en inkluderende kultur bruker vi ambisjonsmål for å ramme inn våre initiativer. Målene er konsentrert rundt mennesker og prosesser, samt på de profesjonelle industritjenestene og samfunnene vi er en del av.

Våre ambisiøse mål

 • :

  Bygge en organisasjon for inkludering og tilhørighet som gjenspeiler Rambølls samfunnsengasjement.

 • :

  Oppnå en mer balansert organisasjon med høy oppmerksomhet på balansert kjønnsrepresentasjon. Målet vårt er 40 prosent kvinner og 60 prosent menn innen 2025.

 • :

  Høy oppmerksomhet på mangfold og likeverd i våre menneskerelaterte prosesser for å redusere og utfordre skjevheter i beslutningstakingen.

Tiltak for å levere på målene vi strekker oss etter

En inkluderende arbeidsplass

Gi sørger for løpende opplæring av alle ansatte i likestilling, mangfold og inkludering (LMI), og veileder ledere på alle nivåer i LMI, slik at de kan fungere som rollemodeller. Å lytte til våre ansattes opplevelser, bekymringer og råd er kjernen i å skape en inkluderende kultur.

Gi sørger for løpende opplæring av alle ansatte i likestilling, mangfold og inkludering (LMI), og veileder ledere på alle nivåer i LMI, slik at de kan fungere som rollemodeller. Å lytte til våre ansattes opplevelser, bekymringer og råd er kjernen i å skape en inkluderende kultur.

Forbedring av kjønnsrepresentasjonen

:

Innen 2025 har vi som mål å ha en balanse på 40 % kvinner og 60 % menn innen hele Rambøll. I 2021 var kjønnsfordelingen 35 % kvinner og 65 % menn.

Handlinger for å nå kjønnsmålet

STEM

Kvinner er fortsatt underrepresentert innen naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). Derfor adresserer vi kontinuerlig strukturelle og kulturelle barrierer for kvinners fremgang. Ved å jobbe proaktivt med økende mangfold på alle nivåer i selskapet, kan vi bedre høste det fulle potensialet til våre talenter og bli den foretrukne arbeidsgiveren for alle kjønn i bransjen.

Kvinner er fortsatt underrepresentert innen naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). Derfor adresserer vi kontinuerlig strukturelle og kulturelle barrierer for kvinners fremgang. Ved å jobbe proaktivt med økende mangfold på alle nivåer i selskapet, kan vi bedre høste det fulle potensialet til våre talenter og bli den foretrukne arbeidsgiveren for alle kjønn i bransjen.

Fleksibilitet på en hybrid arbeidsplass for å fremme inkludering

Siden COVID-19-pandemien startet, har vi omstrukturert hvem, hva, hvor, når og hvordan for å samarbeide. Vi tilbyr hybride arbeidsplassalternativer der det er aktuelt og i tråd med lokale retningslinjer. For øyeblikket tilbyr nesten alle kontorene våre hybride arbeidsplassalternativer. For at vår hybride arbeidsplass skal være inkluderende – der tankemangfold verdsettes og belønnes – må vi styrke vår evne til å samarbeide ved å utnytte verktøyene og teknologien vi har til rådighet.

Hvorfor vi tilbyr hybrid arbeidsplassalternativer

:

For å fremme komfort, lykke og velvære til våre ansatte.

Å åpne døren for mangfoldig talent, noe som betyr at vi kan tiltrekke oss topptalentene ikke bare lokalt, men globalt.

For å fjerne barrierer knyttet til fysisk tilgjengelighet, som pendlingsutfordringer.

Å støtte ansatte med nedsatt funksjonsevne og lage planer som fungerer for deres omstendigheter.

Employees having a Team meeting in the Office

Få tilsendt innsikt, bransjenytt og høydepunkter

Er du og virksomheten din oppdatert på viktige bærekraftsspørsmål?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 • Rambøll Fonden
 • Henning Larsen

Bright ideas. 

Sustainable change.

Logo
 • © 2023